CZ | EN

Tapio Wirkkala a finský design
24.01.2020 / program pro školy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

copyright UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Mohou se kameny, mušle, listy či jiné přírodniny stát inspirací k výrobě užitkových předmětu? Společně se projdeme výstavou, prohlédneme si díla finského designéra Tapia Wirkkaly, který je neodmyslitelně spjat s progresívním vývojem užitého umění zemí severní Evropy od počátku 50. let minulého století. Vyhledáme exponáty inspirované konkrétními přírodními motivy, zamyslíme se nad jejich tvarem a způsobem převedením do výtvarné formy. Budeme pracovat s kameny, mušlemi, lasturami, jejich tvary, obrysy a povrchovou strukturou, kterou otiskneme do hlíny. Otisk, který si žáci odnesou s sebou, může sloužit jako východisko k další tvůrčí aktivitě v hodinách výtvarné výchovy nebo v prvouce.

učivo
pojmy: přírodniny, užitý předmět, design, sklo, porcelán, kov, dřevo
rozdílné tvary a struktury přírodních předmětů
inspirace přírodními předměty ve výrobě užitých předmětů
funkce a tvar užitých předmětů
stylizace tvaru
samostatná tvůrčí činnost s přírodními materiály, tvar a otisk

výstupy (žák)
orientuje se v pojmech: přírodnina, užitý předmět, design, sklo, porcelán, kov, dřevo
rozlišuje rozdílné tvary a struktury přírodnin
propojuje přírodniny s užitými předměty
pojmenovává funkce užitých předmětů na základě vlastní zkušenosti
pracuje s přírodninami v samostatné tvůrčí aktivitě

vzdělávací obory RVP PV
Dítě a společnost, Dítě a svět

RVP PV očekávané výstupy, vzdělávací oblasti: dítě a společnost
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence
kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma 
místo výstavní sály ve 4. patře hlavní budovy UPM
výstava Tapio Wirkkala – ikona finského designu
autorka programu a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz%20%C2%A0 (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

 


 

Program pro první stupeň ZŠ – 3. - 5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Co mají společného kameny, mušle, listy či jiné přírodniny s díly finského designéra Tapia Wirkkaly, který je neodmyslitelně spjat s progresívním vývojem užitého umění zemí severní Evropy od počátku 50. let minulého století?
Společně se projdeme výstavou, prohlédneme si vystavené exponáty a budeme hledat konkrétní přírodní zdroje designérovy inspirace. Zamyslíme se nad jejich tvarem a dekorem.
Ve vývojové řadě budeme kresebně stylizovat přírodninu a propojíme ji s konkrétním předmětem designéra. 

učivo
pojmy: inspirace, přírodniny, užitkový předmět, design, sklo, porcelán, kov, dřevo
přírodniny, jejich materiál, struktura, tvar, povrch
inspirace přírodou při tvorbě užitkových předmětů
vliv funkce užitkových předmětů na jejich tvar
forma, tvar, stylizace tvaru – zjednodušení
samostatná tvůrčí činnost: kresebná stylizace tvaru

výstupy (žák)
orientuje se v pojmech: inspirace, tvar, struktura, dekor, design, sklo, porcelán, kov, dřevo
rozlišuje pojmy užitkový a dekorativní předmět
pojmenovává inspirativní východiska užitých a dekorativních předmětů
stylizuje konkrétní předmět a sleduje přitom výslednou formu díla
navrhuje dekorativní či užitkový předmět a porovnává jej se spolužáky

vzdělávací oblasti, obory RVP
člověk a společnost, člověk a jeho svět, výtvarná výchova

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný 
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný 
vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé

délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 6. NP
výstava Tapio Wirkkala – ikona finského designu
autorka programu a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programuhavlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

 


 

Program pro druhý stupeň ZŠ – 6. - 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ

anotace
Co všechno je možné vyčíst z vystavených exponátů pouhým vnímavým pohledem? Nalezneme inspirační zdroje finského designéra Tapia Wirkkaly, který je neodmyslitelně spjat s progresívním vývojem užitého umění zemí severní Evropy od počátku 50. let minulého století? Vyzkoušíme si kurátorskou práci, popisem vybraných exponátů: zaměříme se na jejich funkci, tvar a dekor a jejich inspiraci. Své poznatky budeme skupinově sdílet. Po té společně projdeme výstavu formou lektorského výkladu a seznámíme se s inspiračními východisky exponátů. Na závěr programu si ve výtvarné stylizační řadě projdeme cestu od inspirace konkrétními přírodninami k výslednému dekorativnímu či užitkovému předmětu, a svá díla porovnáme.

učivo
pozorování a písemný popis jako skupinová výzkumná činnost, spolupráce
pojmy: design, užitkový a dekorativní předmět, inspirace, stylizace
funkce užitkových a dekorativních předmětů a jejich tvar
přírodní předměty jako inspirační zdroje k výrobě užitých a dekorativních předmětů

výstupy (žák)
pozoruje a popisuje funkce, tvar a strukturu užitých a dekorativních předmětů a své poznatky prezentuje v rámci pracovní skupiny
zařazuje díla do historického kontextu období od 50. do 70. let minulého století
propojuje inspirační zdroje s užitkovými a dekorativními předměty
realizuje vlastní návrh ve výtvarné řadě formou stylizace
prezentuje svoji tvůrčí činnost v reflektivním dialogu

vzdělávací obory RVP
člověk a společnost, člověk a jeho svět, výtvarná výchova

RVP očekávaný výstup ZŠ II. stupeň, obor: výtvarná výchova
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný 
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný 
při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 6. patře
výstava Tapio Wirkkala – ikona finského designu
autorka programu a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

 


 

Program pro SŠ

komentované prohlídky s průvodkyní

délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena komentované prohlídky 400 Kč 
cena vstupenky žáci a studenti od 15 let 30 Kč (student ve školní skupině od 10 a více studentů)
rezervace programu: havlova@upm.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

 

Aktivní zóna ve výstavě 

Je věnována přírodě jako inspiračnímu zdroji. Návštěvníci se mohou dotýkat povrchů, zkoumat zrakem i čichem soubor ukázek různých druhů dřev a sejmout si otisk stromové kůry.

Pracovní listy

Leporelo, které zve návštěvníky na dvě procházky se sedmi ikonickými předměty finského designéra.  
první list Ke stažení zde »
druhý list Ke stažení zde »

(doporučení: tiskněte oboustranně na papír silnější gramáže) 

 

Speciální komentovaná prohlídka pro pedagogy s kurátorem výstavy s PhDr. Janem Merglem, PhD. proběhla ve středu 13. listopadu v 16.30 hodin. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze