CZ | EN

Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985 - 1995
30.03.2020 / program pro školy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

copyright UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Program pro 6 - 9. ročník základní školy, gymnázia a střední škoy

anotace
Zajímalo by vás, jaké to je, žít na „konci“ dějin? Kdo z vaší rodiny a jak prožil období let 1985 a 1995, kde bydlel, pracoval, studoval…
Požádejte členy vaší rodiny, zda by vám neukázali fotografie z této doby, nesdělili, jakou hudbu poslouchali, co četli, jaké divadelní představení a koncerty navštěvovali, jaký byl jejich běžný život.
Pořiďte si kopii fotografie, která vás nejvíc zaujala, a vezměte si ji s sebou na výstavu, která obrazově mapuje tuto dobu spolu s příběhem, který vás zaujal.
Vaši fotografii zařadíme do jejího kontextu a prostřednictvím děl vybraných autorů porovnáme vizuální tvorbou 80. a 90. let. Společně se pak zamyslíme nad otázkou, jak události roku 1989 změnily životy vašich blízkých, kteří tuto dobu zažili.

návaznost programu na RVP ZV

program podporuje tyto kompetence
k učení (žák vyhledává a třídí informace; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled)
komunikativní (rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů)
občanské (respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí)

vzdělávací obory 
člověk a společnost (vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru)
dějepis (vnitřní situace v zemích východního bloku, vývoj Československa do roku 1989, vznik České republiky)
mediální výchova (fungování a vliv médií ve společnosti; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách

návaznost programu na RVP G

program podporuje tyto kompetence
k učení (kriticky přistupuje ke zdrojům informací)
komunikační (rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje)
občanské (respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí)

vzdělávací obory
člověk a společnost
(pochopení současnosti v kontextu minulosti a budoucnosti, vnímání společenské skutečnosti v minulosti jako souhrnu příkladů modelových společenských situací a vzorů lidského chování a jednání v nejrůznějších situacích)
občanský a společenskovědní základ a dějepis (porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě; vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech)
mediální výchova (co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace); moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá?)

délka programu 120 min
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma, od 15 let 30 Kč (student ve školní skupině od 10 a více studentů)
místo výstavní sály v 6. NP
výstava Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985 -1995
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
rezervace programu jelinkova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Doporučená literatura

Fukuyama, F. (2002) Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha
Gjuričová, A. – Kopeček, M. a kol. (2012) Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, Knihovna Václava Havla, Praha
Jeřábková, E., Ševčík, J. (eds.) (2011) Mezi první a druhou moderností 1985 – 2012, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Praha
Krapfl, J. (2016) Revoluce s lidskou tváří, Rybka Publishers, Praha
Pullman, M. (2011) Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu, Scriptorium, Praha
Suk, J. (2009) Labyrintem revoluce, aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 19990), PROSTOR, Praha
Suk, J. (2013) Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975 – 1989, Paseka, Praha a Litomyšl
Vladimir 518, (2013) Kmeny 0, městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989, Bigg Boss; Yinachi, Praha
Vladimir 518, (2016) Kmeny 90, městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989 - 2000, Bigg Boss; Yinachi, Praha 

 

Speciální komentovaná prohlídka pro pedagogy s kurátorem výstavy Bc. Pavlem Vančátem proběhla ve středu 6. listopadu v 16.30 hodin. 
 

Více o výstavě Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985-1995»

Zapojte se do projektu Má historie »

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze