CZ | EN

Šílený hedvábník. Zika&Lída Ascher: textil a móda
15.02.2019 — 15.09.2019 / program pro školy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

copyright UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Zajímá vás, jaké motivy, barvy a tvary se mohou objevit na oděvu? Jak se šátek může stát obrazem a obraz oděvem? Přijďte si prohlédnout výstavu, na které si ukážeme mnoho textilních motivů.
Vysvětlíme si, kdo byl Šílený hedvábník, a proč se mu tak říkalo. Navrhneme si vlastní šátek.

učivo
textilní firma Zika a Lída Ascherovi
tištěné oděvní látky a jejich motivy
specifika geometrických a organických tvarů
pojem výrobce /autor /umělec /návrhář/ malíř
textil jako produkt
šátek jako oděvní doplněk

výstupy
pojmenovává možnosti užití textilního výrobku (šátku)
porovnává různé motivy tisků na textil
poznává geometrické a organické tvary
kooperuje ve skupině při vytváření kompozice obrazu

vzdělávací obory RVP PV
Dítě a společnost, Dítě a svět

RVP PV očekávané výstupy, vzdělávací oblasti: dítě a společnost
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetenc
kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný oborpoznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

délka programu 60 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu  600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 6. patře
autorka a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  

 


 

Program pro 3-5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Kdo byl Šílený hedvábník, a proč se mu tak říkalo? Na stejnojmenné výstavě prozkoumáme, které tištěné oděvní látky firma Ascherových vyráběla a jaké oděvy se z nich šily. Setkáme se také se slavnými umělci, jako je P. Picasso, H. Moore, H. Matisse, kteří nás budou inspirovat při vytváření vlastních motivů na tisk textilu. Dozvíme se také, že se obraz může aplikovat na šátek.

učivo
Zika a Lída Ascherovi - osobnosti textilního designu
motivy oděvních látek
pojem autorství
textil jako produkt
šátek jako oděvní doplněk
rukopis slavných umělců

výstupy
pojmenovává možnosti užití textilního výrobku (šátku)
porovnává různé motivy tisků na textil
posuzuje předmět v širších souvislostech
porovnává různé přístupy výtvarného projevu jednotlivých umělců

vzdělávací oblasti, obory RVP
člověk a společnost, člověk a jeho svět, výtvarná výchova

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný obor
vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé


délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 6. patře
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  

 


 

Program pro 6-9. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Na výstavě vám představíme firmu Ziky a Lídy Ascherových, prozradíme, proč se jejímu zakladateli říká Šílený hedvábník, a čím významným přispěl k současné podobě textilního průmyslu v oblasti tištěných oděvních textilií. Porovnáme škálu motivů a přístupy jednotlivých spolupracujících umělců, jako byli např. F. Topolski, P. Picasso, H. Moore, H. Matisse. Kromě samostatné badatelské činnosti a tvorby vlastních návrhů šátků se budeme zabývat jejich aranžováním jako módních doplňků.

učivo
textilní firma Ziky a Lídy Ascherových
textilní design, motivy a materiály
umělci spolupracující s firmou Ascher
autorský šátek
způsoby aranžování šátku jako módního doplňku

výstupy
orientuje se v historii textilní firmy Ziky a Lídy Ascherových
posuzuje textilní produkt v širších souvislostech průmyslového textilního designu
konkretizuje tematická vyobrazení motivů
porovnává různé materiály použitých textilií
pojmenovává jednotlivé umělecké přístupy
využívá šátek jako módní doplněk

vzdělávací obory RVP
člověk a společnost, člověk a jeho svět, výtvarná výchova

RVP očekávaný výstup ZŠ II. stupeň, obor: výtvarná výchova
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 6. patře
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  

Více o výstavě Šílený hedvábník. Zika&Lída Ascher: textil a móda »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze